Ưu điểm của phần mềm Hóa đơn điện tử e-invoice247

Ưu điểm của phần mềm Hóa đơn điện tử e-invoice247

Phần mềm e-invoice247

  • Miễn phí khởi tạo phần mềm.
  • Miễn phí duy trì hàng năm.
  • Miễn phí tư vấn thủ tục phát hành hóa đơn.
  • Không cần phải mua thêm thiết bị Chữ ký số chuyên dụng (HSM).
  • Bảo lưu thời gian sử dụng Hóa đơn. Hóa đơn chưa sử dụng hết được chuyển sang năm tài chính tiếp theo để sử dụng.

Các phần mềm khác

  • Thu phí khởi tạo phần mềm (Khoảng 16.800.000 Đ).
  • Thu phí duy trì hàng năm (Khoảng 1.000.000 Đ/năm).
  • Thu phí tư vấn phát hành hóa đơn (Phí 3.000.000 Đ)
  • Bắt buộc phải sử dụng chữ ký số chuyên dụng HSM (khoảng 880.000 Đ/năm).
  • Hóa đơn chưa sử dụng hết chỉ được bảo lưu một năm sử dụng.

Bảng Giá

phần mềm Hóa đơn điện tử

Thủ tục đăng ký