Cách phân biệt Hóa đơn giấy & Hóa đơn điện tử

Cách phân biệt Hóa đơn giấy & Hóa đơn điện tử

Trả lời:

Các dấu hiệu phân biệt:

  1. Căn cứ vào số Liên: Hóa đơn điện tử không có trường Liên
  2. Trường ký hiệu trên hóa đơn:
  • Hóa đơn điện tử: E
  • Hóa đơn giấy: T (hóa đơn tự in)  hoặc P (hóa đơn đặt in).
  1. Hóa đơn điện tử có trường thông tin “HÓA ĐƠN CHUYỂN ĐỔI TỪ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ” trong trường hợp là Hóa đơn chuyển đổi từ bản điện tử sang bản giấy.
  2. Chữ ký:
  • Hóa đơn điện tử: Chữ ký số
  • Hóa đơn giấy: Chữ ký tay

Share this post


0986444487