Hóa đơn xác thực và Hóa đơn điện tử dùng cho loại hình Doanh nghiệp nào ?

Hóa đơn xác thực và Hóa đơn điện tử dùng cho loại hình Doanh nghiệp nào ?

Trả lời:

  • Hóa đơn điện tử phù hợp với tất cả các doanh nghiệp đảm bảo các yêu cầu như Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính.
  • Hóa đơn xác thực: Tổng cục thuế có chủ trương áp dụng cho các doanh nghiệp trong tình trạng có rủi do cao về thuế.

Share this post


0986444487